Satın Alma Rehberi

myvillaturkey.com satış ekibinden size sıcak bir karşılama. Aşağıda Türkiye'de mülk satın alma hakkında bazı bilgiler bulabilirsiniz.   

 

Yabancıların Türkiye'de Mülk Satın Alması

Türkiye uluslararası emlak sektöründe en cazip yatırım bölgelerinden biri olarak artan ilgi görmektedir. Türkiye'nin dünya coğrafyasındaki özel konumu ve giderek daha yoğun şekilde farkedilen güzellikleri ve insani ve ekonomik anlamda cazibeleri, global ekonomi ile bütünleşmesi, yeni mevzat ve düzenlemelerin getirdiği kolaylıklar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin sıklaşması, bu ilginin nedenleri arasında başta yer almaktadır...Daha Fazla

 

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkı Türk hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ve devamında düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı çağdaş hukuk sistemlerinde pek çok sınırlamalara uğramıştır ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilir...Daha Fazla

 

Miras Hukuku

Miras Hukuku Ve Miras Davaları İle İlgili Bilgiler : Miras bırakanın ölmesi ile terekedeki intikale uygun olan özel hukuk ilişkileri Medeni Kanun Kanun gereği otomatik olarak mirasçılara geçer. Mirasçıların terekeyi (mirası) kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarına veya başkaca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bü­tün olarak, kanun gereğince kazanırlar...Daha Fazla

 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

• Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler

• Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler

• Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi...Daha Fazla

 

Vasiyet Kanunu

Türkiye'de vasiyette bulunabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir. Vasiyetname sözlü, kendi el yazısı ile veya resmi şekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığında bu vasiyet geçerli olur...Daha Fazla

 

Kira Sözleşmesi

Yabancılarla kira sözleşmesinde yine diğer kontratlarda olduğu gibi, ev sahibine, kiracıya ve gayrimenkule ilişkin maddelere yer veriliyor...Daha Fazla

 

Gayrimenkul Malikinin Sorumluluğu

BK 41. maddesiyle düzenlenen haksız fıil sorumluluğunda, kusur ilkesi egemen bulunmaktadır. Kusur ilkesine göre, bir zararı başkasına gidertmek, ancakzarar bu kişinin kusurlu bir eyleminden doğmuşsa mümkündür. Zarar bir kusurlu eylemden ileri gelmenişse, başkasına yükletilemez ve zarar gören buna kendisi katlanmakzorunda kalır. Kusur sorumluluğunun olumsuz sonucu olan bu sonuç gereği, sorumluluk, kusurdan başka nedenlere dayandırılamaz. Tazminat yükümlülüğünü kusura dayandırmak adalete uygun olsa da, kusur ilkesinin yetersiz kaldığı noktalar vardır...Daha Fazla

 

Türkiye'de Tapu Kanunu 

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir. Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir...Daha Fazla

 

Türkiye'de Bulundurma Yasası 

2962644 sayılı Tapu Kanununun 6302 sayılı Kanun ile 35. maddesi değiştirilmiş buna göre  yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinin yolu açılmıştır. Bakanlar kurulunun kararı ve bunun eki niteliğindeki taşınmaz edinimine izin verilen ülkeler listesi Başbakanlık, kanunlar ve kararlar genel müdürlüğünce gizli olarak tasnif edildiğinden bu konuda net bir liste kamu oyu kullanımında yoktur...Daha Fazla

 

Türkiye'de Mortgage Yasası 

Mortgage, bir taşınmazın, bu taşınmazı elinde bulunduran bir kişiden ya da kurumdan belirli koşullarda başka bir kişi ya da kurum eline geçmesi işidir. Mortgage, Türkçe morgıç diye okunmaktadır. Türkçe çeviri üzerinde çalışılsa da "İpotekli Konut Kredisi ya da Uzun Vadeli İpotekli Konut Kredisi" olarak düşünülebilir. Son günlerde Tutsat (Tutulu Satış) ya da UDKE (Uzun Dönemli Konut Edindirme) Türkçe karşılık olarak önerilmektedir...Daha Fazla

 

Vekaletname

Vekaletname verirken düşünmeniz gerekenler;

Sizin adınıza Ege Ordu Komutanlığı'na başvuruyu yapabilmek, belediyeler ve resmi kurumlardan tapu devri için gerekli harita ve belgelerin temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde işlemlerinizi takip etmek, tapunuzu sizin adınıza almak ve sonunda elektrik, su ve telefon aboneliklerizi tamamlayabilmek için bu size sağlanacak büyük bir kolaylıktır. Bir vekaletname için sizin de bizzat noterde bulunmanız gereklidir. Bu işlem yaklaşık olarak 2 saat sürecektir ve personellerimizden biri size refakat edecektir...Daha Fazla

 

Positive SSL